På dansk

Kort1

Baker Company er en upolitisk gruppe, hvis formål er at restaurere, vedligeholde og præsentere militærkøretøjer som enkeltstående eller indbyrdes relaterede historiske, levendegjorte objekter. Vores historiske fokusområde er amerikanske hær-køretøjer fra 2. Verdenskrig,  men køretøjer fra andre nationer og perioder kan også indgå i gruppens virke. Særligt søger vi at præsentere køretøjer med tilhørende udstyr i en stand som repræsenterer elementer fra den amerikanske 82nd Armored Reconnaissance Battalion, 2nd Armored Division ”Hell on Wheels”,  sådan som de fremstod i de sidste måneder af 2. Verdenskrig i Nordvesteuropa.

Køretøjerne i Baker Company er alle privatejede, og ingen generel råderet over køretøjerne (samt tilhørende materiel, trailere, værktøj m.v.) er afgivet gennem medlemskab af gruppen fra ejerne til gruppen/gruppens øvrige medlemmer. Det er gruppens intention, at alle aktive medlemmer får god mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, og herunder også benytte køretøjer, men køretøjerne udlånes af ejerne til medlemmer af gruppen på basis af konkrete aftaler for hvert enkelt køretøj til hver enkelt aktivitet. Man kan således ikke som medlem af Baker Company benytte køretøjer eller andet materiel tilknyttet gruppen uden forudgående aftale med ejerne.

Med udgangspunkt i de til rådighed stående køretøjer er det Baker Companys primære formål at skabe gode og mindeværdige oplevelser for foreningens medlemmer, samt for gæster og tilskuere til aktiviteter, hvor Baker Company medvirker. Baker Company ønsker at være en åben gruppe for alle som interesserer sig for at lære om, restaurere, vedligeholde og fremvise militærhistoriske køretøjer. Baker Company henvender sig også til de, som ønsker at medvirke til at formidle den bredere historie bag de anvendte køretøjer, til minde om og i anerkendelse af de tropper, hvis fælles og personlige historier også fortælles gennem det anvendte materiel. Det er i særlig grad gruppens formål på respektfuld vis at formidle historien bag køretøjer, som er blevet anvendt af allierede styrker under 2. Verdenskrig i kampen for et frit Europa. Vi har ingen laveste eller øverste aldersgrænse, og der stilles ingen krav til nye medlemmer om forud erhvervet specialviden eller særlige færdigheder – blot at man har en grundlæggende respekt for materiellet og historien om de, som ydede en indsats i brugen deraf. Til såvel interne som eksterne aktiviteter forventes medlemmer desuden at optræde imødekommende og ansvarligt, således at Baker Company opfattes som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner, og således at fælles aktiviteter bliver fornøjelige for alle involverede. Det er vigtigt, at vi i Baker Company er fælles om såvel de sjove som de mindre sjove opgaver, og at man som medlem kan opleve ejerskab til de ting, man engagerer sig i.

I Baker Company opererer vi i for nærværende ikke med, at medlemmer betaler kontingent; I stedet dækker de medlemmer, som deltager i en given aktivitet, solidarisk for forud aftalte fællesudgifter, eks. til brændstof. Ved historieformidlingsmæssige eksterne aktiviteter forventes det desuden, at man så vidt muligt optræder uniformeret, således at man matcher køretøjerne. Baker Company kan deltage i historiske ‘reenactment’ begivenheder, men medlemmerne forventes ikke at spille roller eller deltage i teateropførelser. Vi er ‘look alike’ mere end ‘act alike’.

Som konsekvens af  gruppens historiebevarende og formidlingsmæssige formål tilstræber vi i videst muligt omfang at bevare, restaurere, benytte og fremvise originalt materiel. Kun i tilfælde hvor der ikke kan skaffes originale objekter og dele, hvor anskaffelsen af disse ligger helt uden for foreningens formåen, eller hvor anvendelsen af disse vil være helt uhensigtsmæssig, vil vi benytte moderne reproduktioner.

Baker Company er ikke en forening med et formaliseret medlemsdemokrati, bestyrelse, valgregler m.v. Gruppen er i sin kerne en sammenslutning af ildsjæle, som låner privatejede køretøjer til aktiviteter – ultimativt på ejernes præmisser. Fælles aktiviteter besluttes derudover i en flad struktur igennem medlemsdebat. Dronninglund, d. 25/2 2016.

* En passende beklædning kan erhverves for ned til kr. 5-600, og er mere eller mindre en engangsinvestering. Til sammenligning ligger årligt tilbagevendende kontingent-indbetalinger til mange idrætsforeninger på et lignende eller højere niveau.

Kort2