Om os / about us

 

Baker Company er en upolitisk gruppe, hvis formål er at restaurere, vedligeholde og præsentere militærkøretøjer som enkeltstående eller indbyrdes relaterede historiske, levendegjorte objekter. Vores historiske fokusområde er amerikanske hær-køretøjer fra 2. Verdenskrig,  men køretøjer fra andre nationer og perioder kan også indgå i gruppens virke. Særligt søger vi at præsentere køretøjer med tilhørende udstyr i en stand som repræsenterer elementer fra den amerikanske 82nd Armored Reconnaissance Battalion, 2nd Armored Division ”Hell on Wheels”,  sådan som de fremstod i de sidste måneder af 2. Verdenskrig i Nordvesteuropa.

Køretøjerne i Baker Company er alle privatejede, og ingen generel råderet over køretøjerne (samt tilhørende materiel, trailere, værktøj m.v.) er afgivet gennem medlemskab af gruppen fra ejerne til gruppen/gruppens øvrige medlemmer. Det er gruppens intention, at alle aktive medlemmer får god mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, og herunder også benytte køretøjer, men køretøjerne udlånes af ejerne til medlemmer af gruppen på basis af konkrete aftaler for hvert enkelt køretøj til hver enkelt aktivitet. Man kan således ikke som medlem af Baker Company benytte køretøjer eller andet materiel tilknyttet gruppen uden forudgående aftale med ejerne.

Med udgangspunkt i de til rådighed stående køretøjer er det Baker Companys primære formål at skabe gode og mindeværdige oplevelser for foreningens medlemmer, samt for gæster og tilskuere til aktiviteter, hvor Baker Company medvirker. Baker Company ønsker at være en åben gruppe for alle som interesserer sig for at lære om, restaurere, vedligeholde og fremvise militærhistoriske køretøjer. Baker Company henvender sig også til de, som ønsker at medvirke til at formidle den bredere historie bag de anvendte køretøjer, til minde om og i anerkendelse af de tropper, hvis fælles og personlige historier også fortælles gennem det anvendte materiel. Det er i særlig grad gruppens formål på respektfuld vis at formidle historien bag køretøjer, som er blevet anvendt af allierede styrker under 2. Verdenskrig i kampen for et frit Europa. Vi har ingen laveste eller øverste aldersgrænse, og der stilles ingen krav til nye medlemmer om forud erhvervet specialviden eller særlige færdigheder – blot at man har en grundlæggende respekt for materiellet og historien om de, som ydede en indsats i brugen deraf. Til såvel interne som eksterne aktiviteter forventes medlemmer desuden at optræde imødekommende og ansvarligt, således at Baker Company opfattes som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner, og således at fælles aktiviteter bliver fornøjelige for alle involverede. Det er vigtigt, at vi i Baker Company er fælles om såvel de sjove som de mindre sjove opgaver, og at man som medlem kan opleve ejerskab til de ting, man engagerer sig i.

I Baker Company opererer vi i for nærværende ikke med, at medlemmer betaler kontingent; I stedet dækker de medlemmer, som deltager i en given aktivitet, solidarisk for forud aftalte fællesudgifter, eks. til brændstof. Ved historieformidlingsmæssige eksterne aktiviteter forventes det desuden, at man så vidt muligt optræder uniformeret, således at man matcher køretøjerne. Baker Company kan deltage i historiske ‘reenactment’ begivenheder, men medlemmerne forventes ikke at spille roller eller deltage i teateropførelser. Vi er ‘look alike’ mere end ‘act alike’.

Som konsekvens af  gruppens historiebevarende og formidlingsmæssige formål tilstræber vi i videst muligt omfang at bevare, restaurere, benytte og fremvise originalt materiel. Kun i tilfælde hvor der ikke kan skaffes originale objekter og dele, hvor anskaffelsen af disse ligger helt uden for foreningens formåen, eller hvor anvendelsen af disse vil være helt uhensigtsmæssig, vil vi benytte moderne reproduktioner.

Baker Company er ikke en forening med et formaliseret medlemsdemokrati, bestyrelse, valgregler m.v. Gruppen er i sin kerne en sammenslutning af ildsjæle, som låner privatejede køretøjer til aktiviteter – ultimativt på ejernes præmisser. Fælles aktiviteter besluttes derudover i en flad struktur igennem medlemsdebat. Dronninglund, d. 25/2 2016.

* En passende beklædning kan erhverves for ned til kr. 5-600, og er mere eller mindre en engangsinvestering. Til sammenligning ligger årligt tilbagevendende kontingent-indbetalinger til mange idrætsforeninger på et lignende eller højere niveau.

IN ENGLISH:

Baker Company is a nonpolitical group which aims to restore, maintain and present military vehicles as individual as well as related, living objects of history. We focus on American army vehicles from World War Two, but vehicles from other nations and eras may also be included in group activities. We especially aim to present vehicles with matching equipment in a condition which represents elements of the American 82nd Armored Reconnaissance Battalion, 2nd Armored Division ”Hell on Wheels” from the closing months of og World War Two in the north-western ETO.

The vehicles in Baker Company are all privately owned, and no general right of use of vehicles or other equipment is granted through membership from the owners to other group members. The group aims to give all active members ample opportunity to participate in various activities, including the operation of vehicles, but vehicles are loaned out on the basis of vehicle- and activity-specific agreements between owner and loaner. Thus, members of Baker Company cannot use group-affiliated vehicles or other equipment without previous consent from the owner(s).

Based on the available vehicles it is the goal of Baker Company to create positive and memorable experiences for members of the group, as well as for guests and spectators at activities where Baker Company participates. Baker Company strives to be an open group to anyone with an interest in learning about, restoring, maintaining and displaying historical army vehicles. Baker Company is also aimed at those wishing to convey the broader history behind the affiliated vehicles, in memory and recognition of the troops whose collective and individual stories are also told through the equipment we use.

There are no age limits, and no special knowledge or skills are required from new members – we only ask that one has a fundamental respect for the material and the history of those who originally operated it. Group members are expected to behave in a positive and responsible manner at all Baker Company activities, so that the group may be seen as a serious and attractive partner, and so that group activities are enjoyable to all who participate. It is important that members of Baker Company share the fun as well as the tedious tasks, and that members may feel ownership to the things they engage themselves in.

Baker Company is not based on membership fees. In stead, members make specific and unambiguous agreements on how to share the expenses for specific activities. For instance, fuel expenses at specific events are often covered by all participants in a solidaric manner. Further, when participating at public, historical displays, members are expected to present themselves uniformed*, to match the vehicles. Baker Company may participate in historical reenactment events, but members are not required to act or participate in theatrics. We are ‘look alike’ more than ‘act alike’.

As a consequence of the group’s preservational and educational purpose we aim to restore, use and display original vehicles and equipment as much as possible. Only in cases where the procurement of original items is completely beyond the capacity of the group, or where the use of said items is deemed too risky or impractical, will we use modern reproductions.

* appropriate garments can be procured for as little as D.kr. 5-600, and is more or less a one-time investment. In comparison, yearly membership fees for various sports clubs are on a similar level, or more costly.